Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Polary.pl działającym pod adresem: https://polary.pl/ , który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

I.    Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość;
 2. Cena - cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://polary.pl/content/14-dostawa-i-platnosc/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów;
 4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymienionej w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem https://polary.pl/content/14-dostawa-i-platnosc/ ; 
 5. Dowód zakupu – fakturę, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa;
 6. Karta produktu – pojedynczą podstronę sklepu zawierającą informacje o pojedynczym produkcie;
 7. Klient – osobę fizyczną bądź osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, składającą Zamówienie w Sklepie na warunkach określonych w Regulaminie;
 8. Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
 9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.);
 10. Konsument - Klienta będącego osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych, składającego Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępnianą Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalającą na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu (po utworzeniu loginu i hasła);
 12. Koszty dostarczenia Towaru –  opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
 13. Koszyk – listę produktów sporządzoną z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta;
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Klienta;
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;
 16. Płatność – metodę dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymienioną pod adresem https://polary.pl/content/14-dostawa-i-platnosc/ ;
 17. Produkt – minimalną i niepodzielną ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka);
 18. Przedmiot umowy – Towary i dostawę będące przedmiotem umowy;
 19. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie;
 20. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 21. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://polary.pl/,  umożliwiający składanie Zamówień;
 22. Sprzedawca –  FPHU EUDARCAP DARIUSZ KOBOS, Zborówek 22, 28-133 Pacanów, NIP: 655-001-13-31
 23. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określane Internetem;
 24. Towar lub Towary – Produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży dostępne w Sklepie internetowym;
 25. Termin realizacji – ilość dni podanych na karcie produktu lub 14 dni 
 26. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawieraną z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 27. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
 28. Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 29. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

II.  Warunki ogólne 

 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
 3. Wszystkich Klientów obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 5. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 7. Sprzedający nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie.
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  • dołączenia do zrealizowanego zamówienia (wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy) wydrukowanych: dowodu zakupu.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
 10. Sprzedający zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w najnowszych wersjach przeglądarek: MSIE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z włączoną obsługą JavaScriptu i najnowszą wersję dodatku FLASH. Używanie nieaktualnych wersji przeglądarek może ograniczać funkcjonalność Sklepu. Oprogramowanie firm trzecich mające wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je  wyłączyć.
 11. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz po uprzednim kontakcie mailowym usuwania Konta w sklepie.
 12. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

III. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności (z których część może być wielokrotnie powtarzana):
  • zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży, a także z prezentowanymi tam informacjami o właściwościach Towarów;
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin;
  • dodać do koszyka Towar lub Towary;
  • wybrać rodzaj dostawy;
  • wybrać rodzaj płatności;
  • wybrać miejsce wydania rzeczy;
  • złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem (niebędącym Konsumentem) następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta (nie będącego Konsumentem) płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Z tytułu zakupu towaru od Sprzedającego zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna, chyba że Kupujący oświadczy w uwagach do zamówienia, że chce otrzymać fakturę VAT tradycyjną (papierową). Faktura elektroniczna zostanie wysłana Kupującemu w formacie PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia.
  Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na wystawienie (otrzymywanie) faktur elektronicznych, zawiadamiający o tym Sprzedającego na adres: FPHU EUDARCAP DARIUSZ KOBOS, Zborówek 22, 28-133 Pacanów lub na adres e-mail: biuro@eudarcap.pl.

IV.   Dostawa zamówionego Towaru

 1. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 14 dni lub w terminie określonym na karcie produktu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 3. Zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajduje się na stronie Sklepu pod adresem: https://polary.pl/content/14-dostawa-i-platnosc/ .
 4. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z (wybranym przez Klienta) dokumentem sprzedaży wysyłany (wybranym przez Klienta rodzajem dostawy) do wskazanego przez niego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w części II (Warunki ogólne) ust. 8 pkt b)

V.   Zasady płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  • gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
  • przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • kartą płatniczą - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

imię i nazwisko albo firmę Klienta,

numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

19 2490 0005 0000 4530 5310 7143

FPHU EUDARCAP Dariusz Kobos, Zborówek 22, 28-133 Pacanów

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta -  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.2, wystarczy przed jego upływem wysłanie przez Konsumenta stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć:
  • na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub
  • na formularzu dostępnym pod adresem https://polary.pl/img/cms/formularz_zwrotu_eudarcap.pdf lub
  • w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.
 5. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na następujący adres korespondencyjny lub e-mail Sprzedającego:
  FPHU EUDARCAP DARIUSZ KOBOS, Zborówek 22, 28-133 Pacanów, mail: biuro@eudarcap.pl
 7. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz będącą przedmiotem umowy Sprzedającemu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 11. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot kosztów dostarczenia rzeczy dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Konsument wybrał najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.
 14. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 16. Konsumentowi, zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VII. Reklamacja

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Klientów (nie będących Konsumentami) z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane:
  • na adres: FPHU EUDARCAP DARIUSZ KOBOS, Zborówek 22, 28-133 Pacanów

  lub

  • na adres e-mail: biuro@eudarcap.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego  https://polary.pl/img/cms/formularz_reklamacji_eudarcap.pdf
 5. Reklamowany Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji należy przesłać na adres: FPHU EUDARCAP DARIUSZ KOBOS, Zborówek 22, 28-133 Pacanów
 6. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Konsument zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  • adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  • miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy;
 6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności

IX.  Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • pocztą pod adresem:  FPHU EUDARCAP DARIUSZ KOBOS, Zborówek 22, 28-133 Pacanów
 • telefonicznie pod numerem telefonu:   +48 41 379-94-09, +48 668 711 113
 • za pośrednictwem e-mail:  biuro@eudarcap.pl

X. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (https://polary.pl/content/12-regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Konsument uzna ten Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku.